ﮔﺎراﻧﺘﯽ VIP مایکروتل ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽ و ﺗﺒﻠﺖ‌ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه‌ﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑـﺮوﺗﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﺮاه ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ، اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ گارانتی، ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اراﺋﻪ می شوند :

  • ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺎراﻧﺘـﯽ ﺣﻮادث، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺻﻔﺤـﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ، آﺑﺨﻮردﮔﯽ و آﺗﺶ ﺳﻮزی دﺳﺘﮕـﺎه، ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل
  • اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮔﺎراﻧﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه از ۱۸ﻣﺎه ﺑﻪ ۲۴‌ﻣﺎه
  • اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﻮﯾﺾ دﺳﺘﮕﺎه از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه به دلیل مشکلات سخت افزاری ناشی از تولید
  • اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ راﯾﮕﺎن دﺳﺘﮕﺎه در تهران جهت ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری


    جهت اطلاعات بیشتر درباره شرایط گارانتی VIP روی لینک زیر کلیک کنید

شرایط خرید و استفاده از  گارانتی VIP

آدرس و تلفن فروشگاه های مایکروتل