فعالسازی تلفن همراه


  • {{value}}
موضوع را بنویسید. موضوع را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
عکس شماره سریال روی جعبه را انتخاب کنید.

لطفا از برچسب روی جعبه گوشی عکس گرفته و بارگذاری نمایید

ثبت کد IMEI1 را بنویسید. ثبت کد IMEI1 را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

لطفا کد IMEI1 را در این قسمت یادداشت نمایید

عکس از صفحه گوشی (IMEI1,IMEI2) را انتخاب کنید.

لطفا با شماره گیری #06#* و اسکرین شات از صفحه ارسال شده به گوشی بعد از شماره گیری تصویر مربوطه را بارگذاری نمایید

تصویر فاکتور خرید را انتخاب کنید.

لطفا تصویر فاکتور خرید گوشی را بارگذاری نمایید

توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

اگر توضیحات یا سوالی برای این بخش دارید در این قسمت یادداشت نمایید


کمی صبر کنید...